யாழ். செல்வச் சந்நிதியான் இரதோற்சவ பெருவிழாவில் திரண்ட பக்தர்கள்