சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைக்கும் நூக்கல்.

நூக்கல் காய் - 100. ஆவாரம் பூ 10 இவை இரண்டையும் ஒன்றைாக அரைத்து வாரம் ஒரு முறை ஒரு வே9ள குடித்து வரவேண்டும்.

இவ்வாறு செய்து வர சர்க்கரை நோயின் அளவைக்கட்டுப்படுத்தி வாழமுடியும்.