இலங்கை வங்கியில் உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்கள் இதோ

இலங்கை வங்கியில் உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்கள் இதோ 

முடிவுத் திகதி 19. 09. 2016