இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம்

இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம்

Telecommunication Officer - Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka (TRC)