இலங்கை வங்கியில் உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்கள்

இலங்கை வங்கியில் உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்கள் இதோ

1. Post of Trainee Development Assistant - விண்ணப்பங்களுக்கு, விபரங்களுக்கு

2. Post of Secretary (English) - விண்ணப்பங்களுக்கு, விபரங்களுக்கு

3. Post of Security Assistant - விண்ணப்பங்களுக்கு, விபரங்களுக்கு

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கு சொடுக்கவும்