பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் கணனி இயக்குனர்களுக்கான பதவி வெற்றிடங்கள்!!

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் குழுவில் கணனி இயக்குனர்களுக்கான பதவி வெற்றிடங்கள்!! முடிவுத் திகதி 30.04.2016

மேலதிக விபரங்களுக்கு 

http://www.mytutor.lk/files/jobfiles/2016_04_1113.pdf

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் குழுவில் மேலதிக வேலைவாய்ப்புகளுக்கு

இங்கு

அழுத்தவும்