யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த வித்தியாசமான சாமத்தியவீடு

யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த வித்தியாசமான சாமத்தியவீடு (Video)

இந்த காலத்தில் இப்படி நிகழ்வை பார்த்திருக்கவேமாட்டீர்கள்,
நிச்சயம் பாருங்கள் அப்படி ஒரு பூப் புனித நீராட்டுவிழா.